خانه / بایگانی برچسب: تخلیه چاه تهران

بایگانی برچسب: تخلیه چاه تهران

BOD و COD چیست؟

تخلیه چاه تهران BOD )Biological Oxygen Demand) نرخ مصرف اکسی ژن در داخـل آب توسط ارگانیزمهاست است… BOD COD چیست؟ BOD چیست؟BOD )Biological Oxygen Demand) نرخ مصرف اکسی ژن در درون آب بوسیله ارگانیزمهاست است . چنانچه BOD کم باشد آب پاک و فاقد ارگانیسم است یا آنکه ارگانیزمهای داخـل …

توضیحات بیشتر »