خانه / دسته‌بندی نشده / مقاله بررسی کنترل کیفیت در ژاپن

مقاله بررسی کنترل کیفیت در ژاپن

چکیده : در سالهای اخیر توجه دولتها به ارائه خدمات با کیفیت به مردم بیش از قدیم نمایان شده است و در رابطه دولتها ملتها تعریفی نضج گرفته که دولتها برای بازبینی کیفیت خدمات عمومی ،می بایست در مساوی تحقق اهداف پاسخگو وخدمتگزار مردم باشند

انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر

انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر,انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر,انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر

براي چه که ملتها هستند با پرداخت مالیات عوارض، بودجه وغیره پشتیبانی مالی دولتها را فراهم می آورند در واقع رابطه باید بصورت یک بده بستان یا مبادله تعریف شود در این مطلب تلاش برای ن است با تذکر به اصول اولیه بنیانگذاران TQM به طور موردی و کلی کاربر د TQM و تأثیرات آنرا در کشورهای مختلف تحلیل کرده شاخصهای خاصی از TQM را درسازمانهای خاصی ار این کشورها مورد مطالعه و تطبیق قرار دداده نتایجی درباره موثر ی کار برد TQMبیان می شود .

عبارت های کلیدی: مدیریت کیفیت فراگیر (TQM )، شاخصهای TQM، کاربر دTQM، بومی کردن، سهم بازار ،چرخه دمنیگ ، کیفیت

مقدمه :
تاریخچه اصول TQM :
درسال۱۹۲۴ شوهارت مطا لعه کنترل کیفیت آماری SQCرا شروع نمود در سال ۱۹۵۰دکتر دمینگ با آشنایی با راهنمای SQC مهندسان ومدیران اافزایش اجرایی سازمانهای بزرگ ژاپنی را آموزش داد. در سال ۱۹۶۰اولین دوایر کنترل کیفیت به منظور اصلاح کیفیت ایجاد شدند دردهه ۱۹۸۰مفهوم TQM منتشر شد سرانجام در دهه ۱۹۹۰ISO9000وQS9000بعنوان مدل جهان ی استانداردجهان ی برای سیـستم کیفیت شناخته شدند.
مديريت كيفيت فراگير (TQM) ابتدا در عمليات توليد تكراري بكار گرفته شد. مشكلات زيادي در توسعه و تسري اين مفاهيم وسائل به ديگر اهداف داشت بعضي از سئوالات كه آيا كيفيت در تمام كارهاي تجاري (كسب و پيشه )كه خروجي هاي آنها اطلاعات و خدمات حرفه اي است بجاي توليد ملموس قابليت كاربرد دارد و بر اساس اصول شناخته شده دكتر ديمينگ كه (يعني تمركز به كنترل كيفيت آماري) يك فرضيه متدولوژي ساخته و آزمايش شده است اين اصول بشرح زير داراي سه اصل اساسي است.
۱- تمركز بر توجه سازمان بر درك و جوابگويي به نيازهاي مشتري يكي از سه اصل اساسي است. رو در رويي با مشتريان(داخلی وخارجی) براي درك سطح انتظارات پيش بيني انتظارات آينده، فرايند طراحي شده اي ارائه خواهد كرد تا كوشش هاي كسب و پيشه را به مشتري گره بزند و يك چهارچوبي پيشنهاد مي شود تا به یاری آن به تعريف شاخص معياري در مقابل انتظارات پايه اي مشتريان داخلي و خارجي براي خدمات كيفي باشد.
۲- اصلاح مستمر (دائمي) تمام محصولات و خدمات فرايندها بصورت سيستماتيك دومين اصل اساسي است؛ بكارگيري خوب يت آمیز چرخه دمیدگ(PCDA (و کایزن همراه با معرفت هر فرايند بطور جامع و اندازه گيري كارائي آن پس تولید و ساخت اصول قابل درك پياده كردن حد و حدود جهت آن با بكارگيري در عمليات توليدي شروع مي شود. وسائل كيفيتي پايه را مي توان اكنون به تمام كارها كه حاوی سيستم هاي اطلاعاتي، بازاريابي، مالي، حمل و نقل، مراقبت هاي بهداشتي، روش ، سازماندهي، مهندسي، تحقيق و گسترش وغیره مي شود ،تسري داد.
۳- مشاركت فراگير تمام مشتركين اصل اساسي سوم است نقش رهبر ي حمايت مديريت عالی و چگونگي مصرف از سيستم جهت عموم، تشويق تواناسازي در رهبر ي را شناسايي مي كند، مثالهايي در چگونگي نظام دادن كامل و مشاركت عرضه كنندگان و اندازه گيري پيشرفت اهداف آنها فراهم مي شود توجه به کارکنان درگير نمودن تمام اعضاء سازماني و جلب حمايت آنها در فرايندها و تصميم گيري ها وتولیدخدمات ومحصولات است(TQM) بر اساس سينرژي تمام كاركنان است نه نمايندگان آنها, پس به مطالعه موردی TQM درچهار کشور ژاپن و آمریکا تایوان و ایران با توجه به اصول سه گانه فوق می پردازیم.(جعفری ودیگران ۰ ۰۱۳۷۹ ۱۸- ۲۰)

ارزیابی TQM در ژاپن:
در دهه هاي ۱۹۶۰-۱۹۵۰ كالاهاي ژاپني با كيفيت پايين و قيمت ارزان معروف بودند اما در دهه ۱۹۷۰ بعد ازآن كالاهاي اين كشور به داشتن كيفيت بالا قيمت نرمال مشهور شدند در نتيجه اين تغييرات ميزان صادرات ژاپن افزايش يافت و سبب كسري تراز بعضي از كشورهاي دنيا در مقابل ژاپن شد این نتيجه انقلاب كيفيت در صنايع ژاپن بود.
دو علت در اين انقلاب كيفيت قابل بررسي است:
۱-عوامل خوب يت ژاپن
۲-نسخه كنترل كيفيت فراگير ژاپني
عوامل موفق یت ژاپن
الف) طبق تحقيقات و پژوهشهاي كه بوسیله اتحاديه پژوهشگران مهندسان ژاپني انجام شده و اعلام گرديد كه علت اصلي اين تغييرات تحولات عظيم اقتصادي در ژاپن موفق يت آنها فعالی تهاي فراگير كنترل كيفيت صنايع كوچك و بزرگ بوده است.
ب) بعد از عنوان نظر دمينگ در ژاپن پذيرفته شدن آن توسط صنايع ژاپن اين سيستم(TQM )كه توسط دمينگ ارائه مي گردد بوسیله پژوهشگران ي همچون جوران و ايشی كاوا بررسي شد. اين نظام با نظام اجتماعيوفرهنگی و معین ه هاي ملي استانداردهاي روش ي ژاپن از طريق آزمون و خطا عجین شده است .
در ابتدا معین ه هاي فعالی تي كنتر ل كيفيت در ژاپن را بررسي مي كنيم

كنترل كيفيت فراگير در سازمان
۱-فعالی تهاي كنترل كيفيت بوسیله تمامي كاركنان سازمان و در تمام فعالی تهاي سازمان اجرا مي شود
۲-آموزش هاي دمينگ: دمينگ به ژاپني ها اين درس را داد كه اين فعالی تها همگاني فراگير بايد درتمام سطوح سازمان و بخشها انجام گيرد ژاپني ها بر مبناي روش هاي دمينگ با تذکر به ويژگيهاي اجتماعيو فرهنگی وملی خويش، روشهاي مشاركت همگاني را ابداع كردند در پياده كردن آن در صنايع توليدي موفق بودند اين موفق يت به دو علت بستگي داشت

الف) اين مشاركت تحت الگوي چرخه دمينگ PDCA بخشهاي مختلف مديريتي جهت صنايع توليدي نشان داده شده است
ژاپني ها چرخه دمينگ را ياد گرفته اند وموفق شدند در تاثیر مشاركت گروهي فعال چرخه دمينگ را به بهتر ي در صنايع به گردش در آوردند از اين طريق مسير پيشرفت گسترش را عينيت بخشيدند . هر يك از گامهاي پيشرفت، در دنيا نشان مي دهند كه ژاپني ها در نهادينه كردن چرخه دمينگ مطابق سليقه هاي ملي ساختارهاي فرهنگی واجتماعي خود خوب بوده اند.

ب )در نظام کیفیت فراگیر ژاپنیها معتقد هستند که کیفیت مقدم به منفعت است راه رسیدن به منفعت از مسیر کیفیت می گذرد. کیفیت کالاها و خدمات می بایست طبق نظر مشتریان باشد. پروگرام ریزی تولید باید در جهت تامین نیازمندی مشتریان باشد.کار های روشمندی برای معرفت نیازهای مشتریان انجام می شود و نتیجه این کار ها به بخش برنامـه ریزی تولید منتقل می شود.
در ژاپن راهنمای های مستمر نظام مند کنترل کیفیت سبب شده که سرمایه گذاری و انرژی زیادی صرف روش و پرورش آدم ی برای کار های کنترل کیفیت (QC) شود. این روش های کنترل کیفیت در مورد همه کارکنان در تمام سطوح سازمان که چهار سطح عالی- میانی- متخصصین کارگران کارگـران اجرا می شود تا آنان هـر روز کایزن تولید کنند.

کار های ملی برای تشویق و پیشبرد کنترل کیفیت در سطح کشور
در کشور ژاپن تشویق در سطح ملی بوسیله سازمانهایی بشرح زیر انجام شده است:
الف- نقش اتحادیه و پژوهشگران و مهندسان ژاپنی (Juse)
ب- جایزه دمینگ در سطح ملی کشور
ج- نقش و مکامل علمی کنترل کیفیت مدیران عالی دو بار در سال تجارب را در مورد کار های کنترل کیفیت مبادله می کنند.
د- معیارهای کنترل کیفیت
ث) ماه کیفیت (ماه نوامبر هر سال) تمام مجموعه های ژاپنی در ماه پرچم کیفیت را به اهتزاز در می آورند.

تحولات کیفیت در ژاپن حاوی ۵ دوره است:
وهله اول: تاکید بر جداسازی و مرمت بود (S.S, C.C, TE)
وهله دوم: تاکید بر روی فرایند تولید DOE, 7 TODLS IN (QC), CC, TE, RA
وهله سوم: اصرار بر روی فرایند برنامـه ریزی بود (DOE) (TOC), (CC), TE, RA, MA, RT, QC
وهله چهارم: تاکید بر روی فرایند فروش خدمات بعد از فروش QFD, FMEA+ فنون وهله سوم
وهله پنجم: اصرار بر روی مدیریت کیفیت فراگیر در همه مراحل با مصرف از فنون وسائل پیشرفته آماری (روشهای پیشرفته آماری + فنون وهله ای)

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

آشنایی با دیدنی های تفریحی یونان

تور یونان مروز می‌خواهیم سفر ی را در زمان و محل شروع کنیم، تاریخ را …