خانه / دسته‌بندی نشده / BOD و COD چیست؟

BOD و COD چیست؟

تخلیه چاه تهران

BOD )Biological Oxygen Demand) نرخ مصرف اکسی ژن در داخـل آب توسط ارگانیزمهاست است…

BOD COD چیست؟

BOD چیست؟
BOD )Biological Oxygen Demand) نرخ مصرف اکسی ژن در درون آب بوسیله ارگانیزمهاست است . چنانچه BOD کم باشد آب پاک و فاقد ارگانیسم است یا آنکه ارگانیزمهای داخـل آب مرده و نیازی به استفاده اکسی ژن ندارند . BOD میزان افردی ژن ضروری جهت ثبات بیولوژیکی در آب است . اندازه تاًسیسات تصفیه بیولوژیکی خصوصاً میزان هوادهی فاضلاب در حوضچه های هوا دهی را می توان با اندازه BOD محاسبه نمود .
اگر BOD آبی ppm 1 باشد تقریباً آب خالص است . آب با BOD تا ppm 5 نسبتاً خالص فرض می شود و وقتی که BOD به بیشتر از ppm 5 برسد خلوص آب مورد تردید قرار می گیرد . ولی اگر میزان BOD از ppm 20 تجاوز نماید سلامت عمومی مورد خطر واقع می شود .
آزمایش ات BOD تخمین واقع بینانه ای از کیفیت افردی ژنی که وارد به آب شده است را فراهم می سازد.
BOD چگونه تعیین می شود ؟
دو بطری از یک آب نهر پر می شوند . میزان DO یکی اندازه گیری می شود ، پس درب بطری دیگر را بسته درون همان جریان آب به مدت ۵ روز قرار می گیرد ( برای حفظ شرایط محیطی مثل درجه گرما ، زمان و نور ) بعد از ۵ روز DO ظرف دوم اندازه گیری شده اختلاف DO ظرف اول دوم معین کننده BOD5 است .
درجه گرما نور و زمان عوامل تاثیر گذار در BOD می باشند . ضروری به ذکر است آزمایش حتمـا ً می بایست در درجه گرما ۲۰درجه سانتی گراد در محیط به مدت ۵ روز باشد .

COD چیست؟

(COD (Chemical Oxygen Demand یا همان ((اکسی ژن خواهی شیمیایی))، یکی از مهمترین شاخصهای سنجش آلودگی فاضلاب است. آلودگی فاضلاب ناشی از مواد خارجی است که وارد آب شده بصورت معلق یا محلول باعث آلودگی آن تولید فاضلاب شده اند. بدیهی است هرچه میزان این مواد در فاضلاب بیشتر باشد، بارآلودگی آن بیشتر خواهد بود. پس اندازه گیری میزان مواد خارجی فاضلاب کلید مهم در تعیین میزان آلودگی و آلایندگی فاضلاب است.
از طرفی تنوع تعداد این مواد به قدری خیلی است که عملا امکان اندازه گیری هریک از این مواد بصورت جداگانه وجود ندارد. به همین دلیل لازم است که میزان مواد را به طریقی غیرمستقیم اندازه گیری نمود. یکی از مناسبترین راه ها تعیین میزان افردی ژن مورد نیاز برای افردی داسیون است. چنانچه می دانیم برای افردی داسیون هر ماده ای به میزان ی اکسی ژن نیاز است به همین دلیل هرچه قدر میزان مواد افردی دشونده بیشتر باشد، میزان افردی ژن زیادتری جهت انجام اکسی داسیون ضروری خواهد بود.
پس برای تعیین میزان مواد خارجی فاضلاب به جای اندازه گیری مستقیم آنها، میزان اکسی ژن مورد نیاز آنها برای اکسی د شدن را محاسبه می نمایند. در واقع COD میزان افردی ژن مورد نیاز جهت اکسی داسیون کل مواد است . پس بدیهی است که هرچه میزان COD یک فاضلاب بیشتر باشد میزان مواد خارجی موجود در آن که باعث آلودگی آن می شود هم بیشتر خواهد بود.

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

آشنایی با دیدنی های تفریحی یونان

تور یونان مروز می‌خواهیم سفر ی را در زمان و محل شروع کنیم، تاریخ را …