خانه / دسته‌بندی نشده / پایان نامه ارشد

پایان نامه ارشد

در ده سال اخير تغييرات مهم قابل تذکر ي در فعالی تهاي مربوط به جمع آوري خون در بسياري از كشورها به چشـم مي خورد

انجام پایان نامه ارشد
پایان نامه,انجام پایان نامه,انجام پایان نامه ارشد,انجام پایان نامه ارشد مدیریت,انجام پایان نامه مدیریت

. طي يك دهه قبل (تا سال ۲۰۰۰) افزايش كلي در تقاضا درخواست گلبول قرمز در انگلستان مشاهده شذ (R.Lodge. اطلاعيه شخصي). برعكس در آمريكا كاربرد گلبول قرمز كاهش يافته بود [۱]. در مقايسه انگلستان با ساير كشورها، اين افزايش تقاضا به سطح پايين تر مصرف گلبول قرمز در ساير كشورها رسيد. اين نتيجه در مورد افزايش فعالی تهاي كلينيكي، پيشرفتهاي جديد در زمينه مديكال سرجيكال نيز صادق است. بعلاوه، دولت انگلستان به منظور اصلاح استانداردهاي مراقبت هاي سلامت ي اقداماتي صورت داده است، مثلاً در بهبود امراضي يا كاهش ليست انتظار جراحي، اين اقدامات در الگوي استفاده RBC مي توان موثر واقع شود. به اضافه اين بعلت اجراي اصول قوانين نپذيرفتن اعطا كننده جديد خون و مقدمات تست حفاظت ي جهت انواع بيماري (VCJD) Creutzfeldt-Jakob، اگر و در جايي كه بيماري باتشد، كاهش اساسي در تعداد افراد اعطا كننده خون در انگلستان رخ خواهد داد. اين مسئله كه در سال قدیم تمايل استفاده گلبول قرمز كاهشي در حدود ۱/۵% داشته است، اميدواركننده مي باشد. البته اگر چه اين كاهش در کل جبران كاهش پيش بيني شده را نمي كند.
اطلاعات دقيق در مورد سطح مصرف RBC در انگلستان حائز ارزش است زيرا مجوزي است براي گسترش راهكارهايي كه در صورت امكان با تغييرات پروفايل ۰منحني) تقاضاي RBC مواجهه كرده ارائه اعطا كننده هاي آلوژنيك را كاهش مي دهد. يك سري تحقيقات، مصرف خون در يك منطقه گروهي از بيمارستانها را مورد بررسي قرار دادند (۲-۷). نتايج تحقيقاتي كه مبني بر تعداد كمي از بيمارستانها يا تنها يك بيمارستان باشد، بر اسسا اهميت تخصصهاي موجود در اين مراكز، احتمـا لاً به سمت تخصصهايي كه مصرف خون بالايي دارند تمايل پيدا مي كند، مثلاً انكولوژي يا كارديوتوراسيك به علت كمبود اطلاعات در خصوص شرايط كلينيكي كه به انتقال RBC نياز دارد، اكثر P.353 تحقيقات محدود شدند. اين امر ابه احتمال زیاد لاً منجر به پديد آمدن مشكلاتي در دنبال كردن يافتن مقصد نهايي هر واحد RBC بطور جداگانه مي شود، كه مستلزم صرف زمان در مرور يادداشتهاي مربوط به بيماران و يا سوابق بانك انتقال خون است. سيستم كامپيوتري بانك خون مكمل است قادر به تميز دادن بين درخواست خون، واحدهاي فراهم شده واحدهايي كه واقعا ً انتقال داده شده اند نباشد يا فاقد اطلاعات كلينيكي كه در رابطه با تصميم گيري انتقال خون است، باشد.
با چنين فرضياتي، طرح تحقيق جامع و وسيعي جهت ثبت واقعي آمار مصرف RBC در لندن و جنوب شرق انگلستان ريخته شده و طوري پروگرام ريزي شد كه اين تحقيق تمامي بيمارستانهاي تحت پوشش يك منطقه اجرايي خدمات خون ملي (National Blood Service=NBS) را در بر بگيرد تا اطلاع جمع آوري شده معرف تعداد وسيع انواع بيماران مختلف بستري شده باشد. به منظور معین كردن هرچه دقيقتر منحني پروفيل مصرف RBC، اين تحقيق بيشتر برروي الگوي استفاده RBC، از طريق تخصصهاي مختلف كلينيكي، متمركز مي شود. همچنین ً، به منظور توضيح اهمیت كسب اطلاعات دقيق در باره كاربرد كلي RBC در بيمارستانها، بررسي دقيقتر انتقال RBC در بخشهايي از جراحي كه مصرف RBC بالايي دارند (ازعبارت ارتوپدي و كارديوتوراسيك ) تقبل شد. لذا اين تحقيق ما را قادر به تشخيص اكثر مصرف كنندگان خون مي سازد تا نمونه اي جهت تحقيق بررويروش انتقال خون باشند اما با اين نگرش كه مصرف نامناسب و عوارض انتقال خون بواسطه گسترش «بهترين روش» مشاهده شد، [۸]، به حداقل رسيد.
روشها
در لندن و جنوب شرق انگلستان، جهت تعيين ميزان RBC كه در فاصله زمان بين آوريل ۹۷ تا مارس ۹۸ به بيمارستانهاي مورد نظر NHS تحويل و در آنها انتقا داده شدند، اطلاعات موجود جمع آوري شد. تمام مديران اجرايي اين بيمارستانها و مشاوران هماتولوژيست كه مسئول انتقال خون بودند، از طريق نامـه در جريان اصل اهداف اين پروژه قرار گرفته و به همکاری دعوت شدند.
اطلاعات (infourmaticy) اوليه براي تهية واحدهاي RBC بيمارستانها از طريق بخش مالي اختصاصي NBS بدست آمد. پس اطلاعات مربوط به مقصد نهايي اين واحدهاي RBC از طريق بانكهاي خون بيمارستانها، مرور دقيق اطلاعات كامپيوتذي آزمايشگاه ها و بررسي اطلاعات مالي موجود در بيمارستان كه حاصل از روشهاي پرهزينه متداول بودند، بدست‌آمد. يك فرد همموزیک كننده تحقيقات كلينيكي، مستقيماً مسئول ايجاد رابطه با آن دسته از پرسنل بيمارستان كه مي شد اطلاعات بانك خون بيمارستان را از آنها دريافت كرد، شد. به اين امر نيز بطور ويژه اي توجه شد كه بين اطلاعات مربوط به انتقال خون، Cross-matched (تطايق) و واحدهيا خون مجدداً تحول داده شده (reissued aints of blood) فرق وجود دارد. اطلاعات كامپيوترهيا بانك خوم از طريق سوابق بخش مالي NBS چك شدند تا كاملاً صحيح باشند. در هفت بيمارستاني كه آزمایشگاهها ي انتقال خون آنها از برنامـه هاي مناسب بهره مند بودند، مقصود نهايي واحدهاي RBC از طريق اطلاعات يكه بواسطه بخشهاي تكنولوژ اطلاعاتي مالي آنها فراهم شده بود، دنبال و معین شد.
بررسي دقيقتر در زمينه جراحي ارتوپاديك در ۲۴ بيمارستان در لندن جون شرق انگلستان انجام شد: در يك دوره ۱۳ ماهه از جولاي ۹۷ تا ژوئن ۹۸ ليستي از تمام بيماراني كه جراحي استخوان ران و جراحي استخوان زانو داشتند، جمع آوري شد. به منظور تعيين تعداد بيماران كه خون به آنها تزريق شده و نيز تعيين میزان واحد خون داده شده، سوابق بانك خون هركدام از اين بيمارستانها بررسي گرديد. وسابق اطاقهاي جراحي نيز مستقيماً مورد بررسي قرارگرفت تا اطمينان حاصل شود كه كنسل تأخير جراحي ها ببروي اطلاعات جمع آوري شده اثري نداشتند و اطلاعات كامل دقيق هستند . با استفاده از اين اطلاعات بهمراه اطلاعات ساير بيمارستانها (كه با دقت جمع آوري شده بودند)، امكان تشخيص تعداد بيتراني كه در هر بيمارستان مورد تزريق خون قرار گرفته بودند و نيز مقايسه ميزان متوسط استفاده RBC بار روشهاي يكسالن در بين بيمارستانها ميسر شد. تعداد واحدهاي RBC مصرفي در اين موارد با كل استفاده RBC اوتوپاديك در ۲۴ بيمارستان شركت كننده در اين بررسي مقايسه شد. در سه بيمارستان روش ي لندن كه CABG داشتند، مصرف RBC بيماران در همان دورة ۱۲ ماهه شمابه بررسي ارتوپاديك معین و پس با كل مصرف كارديوتوراسيك مقايسه گرديد.

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

آشنایی با دیدنی های تفریحی یونان

تور یونان مروز می‌خواهیم سفر ی را در زمان و محل شروع کنیم، تاریخ را …